Skip to content

Kompetences – panākumu atslēga darba snieguma objektīvam vērtējumam • Kompetence – personību raksturojošu faktoru kopums, kas nepieciešams labai, sekmīgai darba uzdevumu izpildei.
 • Kompetences – zināšanas, pieredze, prasmes, spējas kādā jomā.
 • Kompetenču modelis – pienākumu vai uzdevumu kopums, kas ir darba procesa sastāvdaļa ar standartiem, kas jāievēro darba procesā.
 • Kompetenču saraksts – prasību saraksts, kas darba procesā jāizpilda.
 • Kompetents – īpašības vārds, kurš apzīmē spēju veikt darbā uzdotos uzdevumus.

Kompetences iedala divās lielās grupās:

 1. mīkstās kompetences – tās ir visas īpašības, intereses, attieksmes, kas izriet no mūsu personības
 2. cietās kompetences veido zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras indivīds dzīves un karjeras laikā iemācās un apgūst.

Kompetenču modelis sastāv no viarākām daļām – pamatgrupām, kuras sastāv no sīki definētiem konstruktiem jeb īpašībām. Kompetenču modeļu grupas ir veidotas ļoti daudzpusīgi.

Pamatā kompetenču modelis sastāv no četrām kompetenču pamata grupām, kas var būt izvietotas brīvā secībā:

 1. personības kompetences;
 2. procesu aktivitātes, vadības kompetences;
 3. profesionālās kompetences;
 4. saskarsmes, sociālās kompetences.

Personības kompetences visbiežāk raksturo tādas cilvēka personības īpašības kā raksturu, emocijas, pasaules uztveri, temperamentu, individuālā izziņas procesa īpatnības, personības identitāti un briedumu. Katrs uzņēmums novērtē tikai tās kompetences, kas nepieciešamas attiecīgā darba izpildei un specifikai. Dažos kompetenču modeļos sociālās un personības kompetences netiek izdalītas atsevišķi, bet nosauktas par personības kompetencēm.

Vadības, procesu aktivitātes kompetences atspoguļo profesionālo kompetenču rezultivitāti un izpausmi praktiskajā darbībā. Vadības kompetences sadala divās apakškategorijās: Es vadības un Mēs vadības kompetencēs. Es vadības kompetences parāda spēju un prasmi organizēt savu profesionālo darbu, izmantojot efektīvus paņēmienus un metodes, lai darbu paveiktu ātri, radoši, laikā, kvalitatīvi, plānveidā, savukārt Mēs vadības kompetences parāda kā cilvēks spēj vadīt padotos darbiniekus un uzņēmējdarbību kopumā.

Profesionālās kompetences raksturo cilvēka faktisko darba pieredzi, darba laikā iegūtās prasmes un iemaņas, kā arī akadēmiskās zināšanas (izglītība, kursi, semināri, svešvalodas, datorprasmes u.c.) un to lomu profesionālajā pilnveidošanās procesā. Profesionālās kompetences parāda darbinieka attieksmi pret darbu, spēju pilnveidoties un vēlmi apgūt jauno.

Saskarsmes, sociālās kompetences precīzi raksturo cilvēka saskarsmes īpatnības un uzvedību sociālajā vidē. Visbiežāk tā ir spēja pielāgoties un dibināt kontaktus ar apkārtējiem cilvēkiem, kā arī spēja saglabāt un kontrolēt saskarsmes loka dalībniekus, gūstot pozitīvu atgriezenisko saiti. Sociālās kompetences bieži vien raksturo cilvēka prasmi risināt konfliktus, būt diplomātam un orientētam uz sadarbību.

Katram kompetenču modelim ir pakārtota kāda atsevišķa kompetence, kas tiek definēta un aprakstīta sīkāk, tāpat katru kompetenci var diagnosticēt ar īpaši izstrādātām novērtēšanas metodēm. Jāpiebilst, ka darba intervijas struktūra un kandidātu novērtēšana ir cieši saistīta ar amata aprakstu un kompetenču modeļiem, jo nepieciešamajai kompetencei jāatspoguļojas gan amata pienākumos, gan arī darbinieku vērtēšanas kritērijos un metodēs. Ar kritēriju palīdzību var noteikt tās īpašības, ko mēs uzskatāmi varam aplūkot detalizētā kompetenču modelī un ko nepieciešams izvērtēt attiecīgajai amata pozīcijai.

Personības kompetences ietver sevī tādas kvalitātes kā lojalitāte, tolerance, spēja uzņemties atbildību – spēja uzņemties atbildību par apkārtējiem cilvēkiem, spēja uzņemties atbildību par savu rīcību, spēja uzticēties un būt uzticamam, pašprezentācijas prasme, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, prasme deleģēt atbildību, spēja uzņemties atbildību par finansēm u.c.

Procesu aktivitātes, vadības kompetences ietver sevī: enerģija, gatavība izaicinājumam, gatavība uzņemties risku, mobilitāte, fleksibilitāte, prasme vadīt resursus (ārējos, iekšējos), iniciatīva u.c.

Profesionālās kompetences ir sekojošas – profesionālas zināšanas, profesionālas zināšanas atsevišķās jomās, vispusīgas zināšanas par globālām tirgus tendencēm, prasme plānot komandā un patstāvīgi, profesionālās iemaņas darbam komandā un vienatnē u.c.

Sociālās saskarsmes kompetences ietver sevī saskarsmes iemaņas, prasme argumentēt, spriešanas spējas, prezentācijas prasme, prasme veidot sadarbību, prasme iepazīt cilvēkus – empātija, prasme uzstāties publikas priekšā, spēja motivēt, spēja pielāgoties, diplomātija u.c.

Kompetences novērtēšanas rezultāti nosaka prioritātes citām cilvēku resursu vadības funkcijām: atlasei, mācībām, karjeras plānošanai, atalgojuma sistēmas ieviešanai.

Sešas kompetenču grupas, kas ļauj prognozēt panākumus ir:

1. Sasniegumu grupa: orientācija uz sasniegumiem, rūpes par kvalitāti un augstu darba organizāciju, iniciatīva;

2. Savstarpējās palīdzības un servisa grupa: savstarpējā sapratne – empātija, orientācija uz klientu un servisu, vēlme un prasme pakalpot;

3. Ietekmes grupa: citu pārliecināšana, organizācijas pārzināšana un savas darbības rezultātu paredzēšana, kontaktu veidošana, laba un reprezentabla iespaida atstāšana;

4. Vadības grupa: organizēšana, koordinēšana, rīkojumu došana, komandas darba koordinēšana un kontrolēšana, citu izaugsmes stimulēšana, spēja plānot notikumu gaitu un paredzēt savas un komandas locekļu rīcības sekas;

5. Problēmu risināšanas grupa: eksperta kvalifikācija attiecīgajā nozarē, informācijas meklēšanas prasme, analītiskā domāšana, konceptuālā domāšana;

6. Personīgās efektivitātes grupa: paškontrole, pašpārliecinātība, lojalitāte, elastība.

Amata kompetences modelis ir ideālās kompetences apraksts, kas nepieciešams sekmīgai amata pienākumu veikšanai un ietver sevī gan mīkstās, gan cietās kompetences sastāvdaļas. Kompetences modeli var iekļaut amata aprakstā, tādejādi apvienojot šos abus dokumentus vienā un atvieglojot dokumentu administrēšanas procesu.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*

Blue Captcha Image
Refresh

*